Gminna Spółka Wodna

Zorganizowana działalność rolników dotycząca konserwacji rowów melioracyjnych rozpoczęła się w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jedną z pierwszych była Spółka Wodna w Podmoklach Wielkich. W kolejnych latach powstawały Spółki Wodne w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Ponadto Spółka Wodna w Podmoklach Wielkich w latach 1935-2004 zajmowała się dostarczaniem wody pitnej siecią wodociągową dla mieszkańców wsi i ich gospodarstw. Zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami o zaopatrzeniu ludności w wodę w 2004 r. wieś Podmokle Wielkie została włączona do Gminnej Sieci Wodociągowej. W okresie powojennym spółki wodne z poszczególnych miejscowości połączyły się przechodząc w kolejnych latach szereg reorganizacji również tych związanych z podziałem administracyjnym kraju. Swoją działalność skupiały głównie na konserwacji rowów jak również na utrzymaniu i racjonalnym użytkowaniu łąk i pastwisk. Ostatecznie w 1992 r. delegaci z poszczególnych miejscowości podjęli na Walnym Zgromadzeniu uchwałę o odłączeniu się od Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Sulechowie tworząc samodzielnie działającą Gminną Spółkę Wodną w Babimoście. Obecnie GSW obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości: Babimost, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Nowe Kramsko, Laski, Kolesin i zrzesza ponad 300 właścicieli, dzierżawców oraz użytkowników posiadających zmeliorowane użytki rolne. Melioracją szczegółową objętych jest 544 ha użytków rolnych w tym 106 ha drenowaniem. Ogólna długość rowów melioracji szczegółowych wynosi ponad 68 km. Ponadto w obszarze działania GSW znajdują się takie urządzenia melioracyjne jak: rurociągi o łącznej dł. 793 m., 194 przepusty o łącznej dł. 980 m., 19 zastawek do piętrzenia i zatrzymywania wody w okresie niedoboru wilgoci w glebie oraz w czasie intensywnej wegetacji roślin, które obsługiwane są przez rolników w zależności od potrzeb. Głównym celem działania spółki jest utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń melioracji szczegółowych w miarę posiadanych środków pieniężnych. Koszty konserwacji cieków szczegółowych pokrywane są głównie ze składek rolników oraz częściowo z budżetu Gminy jak również z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. jako dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej.
Skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Babimoście
Tadeusz Kokociński – Przewodniczący GSW
Kazimierz Kotyla – Z-ca przewodniczącego GSW
Adam Rakowski – Skarbnik GSW
Józef Trocholepszy – członek
Mirosław Taberski – członek
Krzysztof Wojtek – członek
Konrad Kubatzki – członek
Tomasz Stachecki – członek
Ponadto na terenie Gminy Babimost są również cieki podstawowe: rzeka Gniła Obra z pięcioma jazami, Starorzecze I i II z czteroma  jazami, kanał „STRUGA” z dwoma zastawkami za stan techniczny których oraz konserwację odpowiedzialny jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat w Sulechowie.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK