Położenie, struktura administracyjna i społeczna
Sołectwo Kolesin tworzą dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości: Kolesin i Janowiec, oddalone od siebie o 1km, położone w powiecie zielonogórskim województwa lubuskiego, w gminie Babimost. Sołectwo zajmuje 313,94 ha powierzchni i liczy 283 mieszkańców.
Kolesin graniczy ze strony wschodniej z Nowym Kramskiem, a następnie Babimostem, z zachodu z Janowcem a dalej Klępskiem należącym już do Gminy Sulechów oraz od południa ze Starym Kramskiem. Główną drogą przebiegającą przez wieś jest droga wojewódzka 304 oraz powiatowa 1191F. Wieś położona nad pięknym Jeziorem Wojnowskim, które z przylegającym parkiem stanowi cenny obszar przyrodniczy charakteryzujący się bogatą fauną i florą.
Na terenie wsi znajduję się pałac klasycystyczny, z początku XIX wieku, który wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz świetlica wiejska.
W sołectwie znajduje się 69 gospodarstw domowych, w tym 40 gospodarstw rolnych, z czego 29 stanowią gospodarstwa rolne – produkcji mieszanej.
Obszar wsi Kolesin jest zelektryfikowany i zgazyfikowany. Zasilanie elektroenergetyczne na poziomie 15 kW odbywa się z istniejących stacji zlokalizowanych w Wolsztynie, poprzez napowietrzną linię przesyłową NN zbudowaną na konstrukcjach żelbetowych wraz ze stacjami transformatorowymi.
Przez miejscowość przebiega magistrala gazowa średniego ciśnienia, co pozwala wszystkim gospodarstwom na korzystanie z gazu.
Wieś jest w pełni zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej Kolesin – Janowiec wynosi 4,6 km. Woda dostarczana do posesji posiada bardzo dobre parametry jakościowe, do czego przyczynia się również zlokalizowana w miejscowości stacja uzdatniania wody (hydrofornia).
W latach 30-tych XIX w. dokonano w Kolesinie melioracji gruntów, która znacznie polepszyła żyzność gleb.
W 2011 roku we wsiach zakończono inwestycję, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która znacznie ułatwia mieszkańcom odprowadzanie ścieków sanitarnych z domostw.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK